Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, med hvilket formål og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

BKK Nett behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføring og i forbindelse med besøk på våre hjemmesider.

Ledelsen i BKK Nett er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene av BKK Netts registrerte. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av BKK Netts etterlevelse av personvernregelverket er delegert til sikrings- og beredskapssjef i BKK.

Hvilke personopplysninger vi bruker

Vi behandler personopplysninger:

  • om ansatte i forbindelse med personaladministrasjon (CV-er, forespørsler, rekrutteringsprosesser, m.m).
  • om kunder for å oppfylle kundeavtaler (nettleieavtaler, kundedialog, grunneieravtaler, ladetjenester, m.m.)
  • om kunder og andre interessenter i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke, kundearrangementer, m.m.)
  • som ledd i BKKs kontrolltiltak (revisjoner, internkontroll m.m.)
  • om besøkende på nettsidene våre for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt (bevegelse og klikk på sidene våre, hvilke enheter som brukes m.m.)
  • ved registrering av besøkende
  • om jobbsøkere i forbindelse med rekruttering til BKK