Vi legger ny strømkabel for Sotrasambandet

Arbeidet med å legge 4,5 km nye strømkabler for Sotrasambandet er i sluttfasen. Totalt 9 strømkabler er trukket i tunnel fra Breivik mot Sotrabrua, festet under Sotrabrua, og trukket videre i tunnel til Litlesotra stasjon. Tidlig på nyåret i 2021 starter arbeidet med å rive 9 høyspentmaster som står i traseen der ny bro til Sotra skal bygges. Her kan du lese mer om arbeidet, og se video fra arbeidene.

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse (riksvei 555) mellom Bergen og Øygarden kommune, kalt Sotrasambandet. For å kunne bygge ny Sotrabro må dagens luftlinje over fjorden erstattes av nytt kabelanlegg på strekningen mellom Breivik og Litlesotra stasjon.

Arbeidet med strekking av seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler er snart ferdig. Kablene på totalt 4,5 km er ført inn i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, de er trukket opp på kabelbroer under Sotrabrua, og føres derfra videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Video fra strekking av kabler under Sotrabrua:

Video fra arbeid i tunnel:

Se video for traseen der den nye strømkabelen skal legges:

Se video av kabeltransport

Strømkabel festes under Sotrabrua
Installasjonen foregår i hovedsak i tunneler og sjakter, men også fra undersiden av Sotrabrua. Alt utstyret er heist opp fra bakkenivå til undersiden av brua, slik at trafikken på Sotrabrua blir minst mulig berørt av kabelarbeidene. Det er montert hengestillas under betongdelen av Sotrabrua. Anleggsområdene er sikret med gjerder og skiltet med anleggsplass.

Spenningssetting av den nye kraftledningen er planlagt i januar 2021.

Da starter BKK Nett riving av dagens ni kraftmaster på denne strekningen, for å rydde vei til bygging av ny bro.

Alt anleggsarbeid i prosjektet er planlagt ferdig innen 1. juni 2021.

Artikkelbilde

Kablene på totalt 4,5 km føres i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, legges på kabelbroer under Sotrabrua, og føres videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Artikkelbilde

Det er bygget stillas ved hver ende av Sotrabrua.

Artikkelbilde

27 kabeltromler skal fraktes over Sotrabrua. Hver trommel er 4,5 meter høy og inneholder 1500 meter kabel.

Artikkelbilde

Strømkabler blir liggende på kabelhyller i tunnel ved Breivik og Knarrevik.

Artikkelbilde

Ni strømkabler legges på denne kabelbroen under Sotrabrua.

Artikkelbilde

Fra venstre: anleggsleder Anders Aarbakke, prosjektleder Randi Aardal Flo, prosjektleder Asgeir Tvinnereim og delprosjektleder Frode Rudolfsen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Riving av ni kraftmasterFebruar - juni 2021
Anlegget settes i driftJanuar 2021
AnleggsarbeidMai 2020 - juni 2021
Inngåelse av kontrakter2017 - 2018
Konsesjon fra NVE27. mai 2016

Sentrale dokumenter

Miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA-plan):

Orienteringsbrev til grunneiere (28.10.20)

Vedtak: Godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan fra NVE (26.10.20)

Orienteringsbrev til vedtak om godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan for riving av 132-300 kV ledning

MTA-plan for riving av luftledning (02.06.2020)

MTA-kart Breivik-Litlesotra

Godkjenning av MTA-plan for omlegging av kraftledninger (01.11.2017)

MTA-plan for høyspentforbindelser Breivik-Litlesotra (26.09.2017)

MTA-kart Brevik-Litlesotra

Orienteringsbrev

Orienteringsbrev til Bergen kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til Øygarden kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til grunneiere om riving av luftledning (16.06.2020)

Konsesjon:

Informasjon til berørte grunneiere om høring, 16.06.2017

Søknad til NVE om endret anleggskonsesjon for omlegging av 132 kV og 300 kV, 19.05.2017

Tillatelser fra NVE, 27.05.2016

NVEs bakgrunn for vedtak, 27.05.2016

Søknad til NVE om anleggskonsesjon 300 kV Fana - Litlesotra og 132 kV Breivik - Litlesotra, 21.09.2015

Vedlegg til opprinnelig konsesjon, 21.09.2015:

Vedlegg 11: Grunneierliste

Vedlegg 10: Dybdekart

Vedlegg 9: Rapport elektromagnetiske felt

Vedlegg 8: Geologisk rapport

Vedlegg 7: Plantegning muffeanlegg Breivik

Vedlegg 6: Muffeanlegg Breivik

Vedlegg 5: Snitt kabelgrøft

Vedlegg 4: Snitt av Sotrabrua med kabelforlegning

Vedlegg 3: Oversiktstegning Sotrabrua

Vedlegg 2: Detaljkart

Vedlegg 1: Oversiktskart

Dybdekart med gnr. / bnr.