Høyspentlinjen for Sotrasambandet er fjernet

Vi har fjernet høyspentlinjen for Sotrasambandet

Både den 3600 meter lange høyspentlinjen mellom Janahaugen i Breivik og Arefjordpollen på Litlesotra, og to høyspentmaster er nå fjernet. Se video av sprengningsarbeidet!

Ledningstraseen har gått gjennom industriområder, boligområder og utmark/beite. Terrenget er kupert og utfordrende enkelte steder, og mange av mastene stod nær hovedveier.

Vellykket sprenging av høyspentlinjen

Klokken 12.30 torsdag 20. mai 2021 gikk varsel-sirenen, og den 3600 meter lange høyspentlinjen mellom Janahaugen i Breivik og Arefjordpollen på Litlesotra ble sprengt ned i en og samme sprengladning.

Ledningen ble spolt inn på tromler og fjernet fra området, og i månedsskiftet juni/juli var opprydningsarbeidet ferdig.

Se den spektakulære sprengningen av ledningene:

Høyspentlinjen for Sotrasambandet fjernes

Strømkabler fjernes

Sprenging av høyspentlinjen

Sprenging av to master onsdag 26. mai

Totalt ni høyspentmaster er revet i traseen. For to av mastene ble det benyttet sprengstoff for demontering. Den største masten stod på kanten mot Knarreviksundet, og var 85 meter høy.

De øvrige mastene ble veltet ved bruk av vinsj eller gravemaskin. De ble kappet opp og fraktet ut av området med lastebiler. Ved enkelte mastepunkt ble mastestål fraktet til etablert riggplass ved hjelp av helikopter.

Se nedsprenging av mastene:


Årsaken til at vi har fjernet høyspentlinjen, er at Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse (riksvei 555) mellom Bergen og Øygarden kommune, kalt Sotrasambandet. Den nye Sotrabroen skal bygges der luftlinjen fra 1995 har gått over Knarreviksundet. BKK Nett har derfor erstattet luftledningen med et nytt kabelanlegg på strekningen mellom Breivik og Litlesotra stasjon.

Det nye kabelanlegget består av seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler på totalt 4,5 km som er trukket i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik. Kablene er festet på kabelbroer under Sotrabrua, og ført videre derfra inn i ny tunnel ved Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Alt anleggsarbeid i prosjektet er planlagt ferdig innen august 2021.

Kontaktpersoner:
Asgeir TvinnereimProsjektleder, BKK NettTlf. 917 42 255
Linda HeibøProsjektleder, BKK EnotekTlf. 920 87 031
Anne Mette TuvinKommunikasjonsrådgiverTlf. 481 76 838

Fremdriftsplan for prosjektet

AktiviteterPeriode
Ferdigstilling av anleggsområdeJuni - august 2021
Riving av linjer og master20. og 26. mai 2021
Tilrettelegging for riving av masterMars - mai 2021
Anleggsarbeid for kabelleggingMai 2020 - Februar 2021
Inngåelse av kontrakter2017 - 2018
Konsesjon fra NVE27. mai 2016

Kart over ny trase for høyspentlinjen

Kablene på totalt 4,5 km er ført inn i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, og lagt på kabelbroer under Sotrabrua. Derfra er de ført videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Sentrale dokumenter

Miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA-plan):

Orienteringsbrev til grunneiere (28.10.20)

Vedtak: Godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan fra NVE (26.10.20)

Orienteringsbrev til vedtak om godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan for riving av 132-300 kV ledning

MTA-plan for riving av luftledning (02.06.2020)

MTA-kart Breivik-Litlesotra (riving av luftlinje)

Godkjenning av MTA-plan for omlegging av kraftledninger (01.11.2017)

MTA-plan for høyspentforbindelser Breivik-Litlesotra (26.09.2017)

MTA-kart Brevik-Litlesotra (kabelanlegg)

Orienteringsbrev

Orienteringsbrev til Bergen kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til Øygarden kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til grunneiere om riving av luftledning (16.06.2020)

Konsesjon:

Informasjon til berørte grunneiere om høring, 16.06.2017

Søknad til NVE om endret anleggskonsesjon for omlegging av 132 kV og 300 kV, 19.05.2017

Tillatelser fra NVE, 27.05.2016

NVEs bakgrunn for vedtak, 27.05.2016

Søknad til NVE om anleggskonsesjon 300 kV Fana - Litlesotra og 132 kV Breivik - Litlesotra, 21.09.2015

Vedlegg til opprinnelig konsesjon, 21.09.2015:

Vedlegg 11: Grunneierliste

Vedlegg 10: Dybdekart

Vedlegg 9: Rapport elektromagnetiske felt

Vedlegg 8: Geologisk rapport

Vedlegg 7: Plantegning muffeanlegg Breivik

Vedlegg 6: Muffeanlegg Breivik

Vedlegg 5: Snitt kabelgrøft

Vedlegg 4: Snitt av Sotrabrua med kabelforlegning

Vedlegg 3: Oversiktstegning Sotrabrua

Vedlegg 2: Detaljkart

Vedlegg 1: Oversiktskart

Dybdekart med gnr. / bnr.